kontakt@metsateatis.eu
Turba, Vana-Roosa, 66109 Võru maakond

TTP Metsamehed

metsateatis

Metsateatise esitamine

Metsateatis on dokument, mille abil saab metsaomanik või esindaia teavitada kohalikku metsaülemat planeeritud metsategevustest ning tagama, et raied oleks looduskaitseeeskirjade ja -seadustega kooskõlas.
Küsi abi

Vajad abi metsateatisega?

Võtke meiega ühendust ning abistame teid metsateatise koostamisel ja teiste küsimuste korral.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Metsateatise esitamine

Metsaomanik või tema volitatud esindaja peab esitama Keskkonnaametile metsateatise juhul, kui plaanitakse teostada raieid (välja arvatud valgustusraie) või kui on tekkinud metsakahjustused, mis tuleb metsaregistrisse kanda. Samuti peab metsateatise esitama metsaomanik, kes soovib raiuda rohkem kui 20 tihumeetrit puitu aastas oma kinnisasja piires.

Vajalik info

Metsateatise blanketi saab alla laadida siit: Metsateatise blankett

Metsateatis on dokument, mis annab teavet metsaomaniku või metsaüürniku poolt planeeritud tegevuste kohta metsas.

Metsateatis sisaldab teavet tegevuse tüübi, ulatuse ja aja kohta, samuti tegevuse mõju kohalikule elustikule ja loodusele.

Metsateatis esitatakse enne tegevuse alustamist kohalikule metsaülemale, kes annab sellele heakskiidu või mitte.

home1

Metsateatise olulisus

Metsateatis on dokument, mille esitab metsaomanik või metsaüürnik enne metsas tegevuse alustamist. See sisaldab teavet tegevuse tüübi, ulatuse ja aja kohta ning annab ülevaate tegevuse mõjust kohalikule elustikule ja loodusele. Metsateatis esitatakse kohalikule metsaülemale, kes otsustab, kas anda tegevusele heakskiit või mitte. Metsateatis on oluline dokument, sest see aitab tagada, et metsas toimuvad tegevused on kooskõlas looduskaitseeeskirjade ja -seadustega ning ei kahjusta metsa terviklikkust.

Metsateatise koostamise eesmärk on hinnata metsa seisundit ja määrata metsa tulevane kasutus.

Kuidas esitada metsateatist?

Kuidas muuta metsateatise tööala?

Kuidas esitada eraldisele mitu metsateatist?

Kuidas esitada trassiraie ja raadamise metsateatist?

Kuidas esitada metsateatist, kui puuduvad inventeerimisandmed?

Kuidas esitada metsateatist kordusmenetlusse? avaneb uues vahekaardis

Metsa
uurimine

Metsa
seisund

Metsa
kasutus

Metsateatis

Metsateatis on dokument, mis sisaldab teavet metsa seisundi ja kasutuse kohta. Selle eesmärk on hinnata metsa seisundit ja määrata metsa kasutus. Metsateatise koostamiseks viiakse läbi metsa inventeerimine, mille käigus uuritakse metsa struktuuri, seisundit ja kasutust. Inventeerimine võib hõlmata nii visuaalset uurimist kui ka metsa erinevate parameetrite mõõtmist ja analüüsimist.


Metsateatise koostamise tulemusel saadakse täielik ülevaade metsa olukorrast ja selle võimalikest kasutusvõimalustest. See on oluline teave metsaomanikele, metsamajandajatele ja metsa kasutamisega seotud osapooltele, sest see võimaldab planeerida metsa kasutamist ja kaitsemeetmeid ning tagada, et mets jääks terviklikuks ja jätkusuutlikuks. Metsateatise koostamine võib olla kohustuslik metsaseadusega määratud juhtudel või soovitav metsaomanikele endile.


Metsateatise koostamise protsess võib sisaldada mitmeid erinevaid samme, näiteks metsa uurimist ja inventeerimist, andmete kogumist ja analüüsimist, tulemuste koostamist ja dokumenteerimist ning lõplike järelduste tegemist ja soovituste andmist metsa kasutamise kohta. Tulemustest lähtuvaid otsuseid võivad teha metsaomanikud, metsamajandajad või riigi metsandusamet.


Metsateatis on oluline dokument metsa kasutamise planeerimisel ja kaitsemeetmete määramisel. See aitab tagada, et mets jääb terviklikuks ja jätkusuutlikuks ning et metsa kasutus toimub ühiskondlikult vastutustundlikult ja jätkusuutlikult.

Kuidas metsaga kasumit teenida? 

Metsaomanikud võivad teenida kasumit oma metsadest mitmel viisil. Üks võimalus on müüa puidu, näiteks tihumeetrite või tonnide kaupa. Teine võimalus on puitu töödelda ja müüa lõpptooteid, näiteks palkmaju või puitmööblit. Samuti võivad metsaomanikud sõlmida lepinguid metsandusega tegelevate ettevõtetega, kes hoolitsevad metsa hooldamise ja raie eest ning müüvad saadud puidu edasi. Investeerimisvõimalusena võivad metsaomanikud kaaluda oma metsa müümist või puidu ise lõikamist ja müümist. Lisaks võivad nad avada oma metsa turismi eesmärgil, näiteks loodusretkede või laagrite korraldamisega. Oluline on meeles pidada, et metsaga kasumi teenimine võib nõuda suuri investeeringuid ja aeganõudvat tööd ning et metsa hooldamise ja raiega tuleb alati arvestada ka keskkonnasäästlikkuse ja jätkusuutlikkusega.

Metsa ost ja müük on protsessid, mis nõuavad hoolikat planeerimist ja teadmist metsa väärtuse, asukoha, puuliigi, vanuse ja tulevase kasutuse kohta, et saavutada parim tulemus nii müüjale kui ka ostjale.

Kuidas kujuneb metsa hind?

Metsa hind kujuneb mitmete tegurite põhjal, näiteks metsa asukoha, suuruse, puuliigi ja -vanuse, maapinna kvaliteedi, loodusliku ja kultuurilise väärtuse, metsa hetkeseisundi ja tulevase kasutuse järgi. Samuti võivad mõjutada metsa hinda selle juures olevad objektid ja lisaväärtused, nagu näiteks metsaallikad või looduslikud puhkealad. Metsa hind võib ajas muutuda, sõltuvalt näiteks metsa majandamise ja kasutamise plaanidest, turuolukorrast ja muudest teguritest.

Eestis leidub mitmeid erinevaid puuliike, sealhulgas mände, lehtpuid ja okaspuid.
Eesti kliima on mõõdukalt jahedam kui paljudes teistes Euroopa piirkondades, mille tõttu on eesti metsades levinud põhiliselt lehtpuid ja mände.
Eesti metsad on tähtsad loodusliku keskkonna säilitamise ja jätkusuutliku metsamajandamise seisukohalt ning neis elab mitmeid liike, sealhulgas metsloomi, putukaid ja taimi.
Metsaseadus reguleerib metsa kasutamist, metsa kaitse ja jätkusuutliku metsamajandamise ning selle eesmärk on tagada metsade terviklikkuse ja jätkusuutlikkuse säilitamine.

Uudised

post1
Jätkusuutlikus

Millist mõju avaldab taastuveneria Eesti metsade käekäigule? 

metsateatis
Metsamajanduskava
Metsamajanduskava koostamisel soovitame vaadata üe kõik vajalikud punktid mida tuleb täita.
post3
Loomastik

Loomade ja putukate elukäik metsaaladel metsamajanduskava kasutamisel.